Αγγλικός Όρος
Xhosa
Πηγές
Aitchison (2000)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Χόσα

feedback