Αγγλικός Όρος
X-bar (χ̄ or X’)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Χ-τονούμενο (το)

feedback