Αγγλικός Όρος
word stress
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικός (δυναμικός) τόνος (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback