Αγγλικός Όρος
word phonology
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξική φωνολογία (η)

feedback