Αγγλικός Όρος
word form
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λεξική μορφή
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Όρος
λεκτικός τύπος
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback