Αγγλικός Όρος
word
Πηγές
Crystal (2003)
Trask (1993)
R. R. K. Hartmann (2001)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λέξη (η), όρος (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback