Αγγλικός Όρος
wh-XP
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΧΦ-wh
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback