Αγγλικός Όρος
wh-phrase
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
φράση-wh
Όρος
πρόθεση-wh
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback