Αγγλικός Όρος
wh-NP
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ΟΦ-wh
Όρος
ερωτηματικοαναφορικές
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback