Αγγλικός Όρος
wh-island constraint
Πηγές
Crystal(1997,2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
περιορισμός της νησίδας wh-
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback