Αγγλικός Όρος
vowel alternation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ποικιλία των φωνηέντων (η)
Πηγή
Lyons (1995)

feedback