Αγγλικός Όρος
voicing lead
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθοδηγητική ένδειξη ηχηροποίησης
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback