Αγγλικός Όρος
vocalic system
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνηεντικό σύστημα

feedback