Αγγλικός Όρος
vocalic symmetry
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνηεντική συμμετρία
Πηγή
Crystal (2003)

feedback