Αγγλικός Όρος
vocalic length
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνηεντική μακρότητα

feedback