Αγγλικός Όρος
vocalic hierarchy
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνηεντική ιεραρχία

feedback