Αγγλικός Όρος
vocabulary
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (2003)
Hartmann & James (2002)
R. R. K. Hartmann (2001)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λεξιλόγιο (το)
Πηγές
ΕΚΠΑ
ΛΚΝ
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ορολογικό λεξιλόγιο
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback