Αγγλικός Όρος
Viterbi algorithm
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αλγόριθμος Viterbi (ο)

feedback