Αγγλικός Όρος
vibrant
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παλλόμενος,-η,-ο
Πηγή
Μαγουλάς & Μαγουλά (2017)

feedback