Αγγλικός Όρος
usage-based phonology
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογία βασισμένη στη χρήση (η)

feedback