Αγγλικός Όρος
upload
Πηγή
Alexander Gelbukh (2011)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αναφορτώνω
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Όρος
ανεβάζω
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback