Αγγλικός Όρος
unrestricted grammar
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απεριόριστη γραμματική (η)
Πηγή
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE

feedback