Αγγλικός Όρος
underlying structure
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
υποκείμενη δομή
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
βαθεία δομή (η)
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback