Αγγλικός Όρος
type
Πηγές
Cruse (2006)
Crystal (2008)
Hartmann & James (2002)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τύπος (ο)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Όρος
είδος (το)

feedback