Αγγλικός Όρος
trilled consonant
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παλλόμενο σύμφωνο (το)

feedback