Αγγλικός Όρος
topic
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θέμα (δομικό) (το), θέμα (το), συντακτικό θέμα (το)

feedback