Αγγλικός Όρος
tone-bearing unit
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φορέας μουσικού τόνου
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback