Αγγλικός Όρος
tone/tonal sandhi
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
φορέας μουσικού τόνου
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
μουσικοτονικό σάντι

feedback