Αγγλικός Όρος
Tone Bearing Unit (TBU)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φορέας Μουσικού Τόνου (ο)

feedback