Αγγλικός Όρος
token
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (2008)
Hartmann & James (2002)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Δείγμα (το), έκτυπο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback