Αγγλικός Όρος
Tip of the tongue (TOT) phenomenon
Πηγές
Carr (2008)
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φαινόμενο «στην άκρη της γλώσσας»

feedback