Αγγλικός Όρος
thematic fronting
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματική πρόταξη
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback