Αγγλικός Όρος
taxonomic linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξινομική γλωσσολογία
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback