Αγγλικός Όρος
svarabhakti vowel
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002, 2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
φωνήεν σβαραμπακτί (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
παρασιτικό φωνήεν(το)

feedback