Αγγλικός Όρος
subject label
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματικό επίσημα
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback