Αγγλικός Όρος
stress
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Hartmann & James (2002)
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
Δυναμικός τόνος (ο)
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
τόνος

feedback