Αγγλικός Όρος
stem
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (2003)
Trask (1993)
Fromkin (2011)
Hartmann & James (2002)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
θέμα (το)
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Όρος
ρίζα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback