Αγγλικός Όρος
state
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2003, 2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κατάσταση (η)
Πηγές
Μπαμπινιώτης
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
φάση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback