Αγγλικός Όρος
spatial schemata
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χωρικά σχήματα

feedback