Αγγλικός Όρος
spatial deixis
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Yule (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
χωρική δείξη
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
τοπική δείξη
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback