Αγγλικός Όρος
space grammar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002, 2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
χωρική γραμματική(η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
γραμματική του χώρου (η)

feedback