Αγγλικός Όρος
sound correspondings
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φθογγικές αντιστοιχίες
Πηγή
Crystal (2003)

feedback