Αγγλικός Όρος
slack vocal folds
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαλαρωμένες φωνητικές πτυχές (οι)
Πηγή
https://www.researchgate.net/profile/Charalambos_Themistocleous2/publication/258883078_Introduction_to_Phonetics_and_Phonology_in_Greek/links/0f31753348ff3e2bcd000000/Introduction-to-Phonetics-and-Phonology-in-Greek.pdf

feedback