Αγγλικός Όρος
rule-governed
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
που διέπεται από κανόνες
Πηγή
Lyons (1995)

feedback