Αγγλικός Όρος
rhythm rule
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρυθμικός κανόνας
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback