Αγγλικός Όρος
rhythm phonology
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ρυθμική Φωνολογία

feedback