Αγγλικός Όρος
rank scale grammar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γραμματική κλίμακας βαθμού
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback