Αγγλικός Όρος
question tag
Πηγές
Richards et al. (1985)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ερώτηση-ηχώ (η)
Πηγή
Word Reference

feedback