Αγγλικός Όρος
query language
Πηγή
Geoffrey Sampson, ‎Diana McCarthy (2005)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γλώσσα ερωτημάτων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback