Αγγλικός Όρος
quantitative linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal(1997,2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ποσοτική γλωσσολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback